Tutkimuksen rekisterinpitäjä 
University of Turku
FI-20014 Turku

Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä 
Outi Sarpila

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
dpo@utu.fi

Tutkimuksen suorittajat
Outi Sarpila, vastaava tutkija
Muut tutkimusryhmän jäsenet:
Aki Koivua
Erica Åberg
Tero Pajunen
Anna Grahn
Iida Kukkonen
Eero Stürmer (IT)

Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa 
Nimi: Outi Sarpila
Osoite: Assistentinkatu 7, 20500 Turun yliopisto
Sähköpostiosoite: outi.sarpila@utu.fi

Tutkimusrekisterin nimi 
Ulkonäkö ja ammatit

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Aineisto sisältää vuoden 2017 kunnallisvaaleissa ehdolla olleiden virallisia vaalikuvia. Tutkimusryhmä on koostanut noin 10 000 ehdolla olleiden virallisista vaalikuvista kuva-aineiston, josta on poimittu 1415 ehdokkaan otos. Kuvat on käsitelty niin, ettei henkilön vaalinumero tai muita henkilötietoja näy kuvassa. Kuvat arvioidaan verkkopohjaisella väestökyselyllä neljällä eri mittarilla. Mittarit ovat: 1) missä määrin henkilö vastaa vastaajan mielikuvaa tietyn ammatin edustajasta eli niin sanottu ulkonäön ammatinmukaisuus, 2) viehättävyys, 3) maskuliinisuus ja 4) feminiinisyys. Loput kuva-aineistosta analysoidaan algoritmipohjaisesti. Tutkimuksen toisessa vaiheessa kuvia hyödynnetään kvasikoeasetelmassa, joka toteutetaan niin ikään väestökyselynä verkossa. Tässä kyselyssä vastaajat laitetaan erilaisiin taloudellisiin valintatilanteisiin, joissa heidän on kuvien perusteella päätettävä, kenen kanssa he tekevät yhteistyötä. Tutkimuksella saadaan arvokasta tietoa ulkonäön taloudellisista seurauksista. Itse kuva-aineistoon ei liitetä tietoja henkilön saamista ulkonäköarvioista ja niiden taloudellisista seurauksista eli tiedoista, jotka kerätään erillisinä kyselyinä. Näin ollen itse henkilökuvia yhdistettynä niitä koskeviin arviointeihin ei myöskään julkaista. Tutkimusta varten tarvitsemme mahdollisimman kattavan kuva-aineiston eri sukupuolia, ikäryhmiä ja ammattialoja edustavista henkilöistä, johon 2017 kuntavaalien kuva-aineisto sopii hyvin. Tutkimuksessa ei olla kiinnostuneita kuvissa esiintyvistä henkilöistä puolueiden edustajina vaan tavallisina kansalaisina.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1e:
Yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi (tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi).

Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää 
Henkilön vaalikuva vuoden 2017 kuntavaaleissa. Henkilön sukupuoli, ikä, ammatti ja vaalipiiri. Henkilön puoluetietoa ei kerätä eikä tallenneta. Henkilön nimitietoja ei tallenneta.

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään 
Alun perin tarkoituksenamme on ollut hyödyntää Kansalliskirjaston arkistoa, joihin kaikkien puolueiden vaalijulisteiden pitäisi päätyä Kulttuuriaineistolain (1433/2007) mukaan. Lain mukaisesti julkaisujen valmistaja on velvollinen lähettämään laissa mainitut vapaakappaleet Kansalliskirjastoon. Puolueet eivät ole kuitenkaan toimineet näin. Näin ollen tutkimusryhmä on ollut yhteydessä puolueisiin sekä sanomalehtiin. Lopullinen kuva-aineisto koostuu puolueiden arkistoistaan lähettämistä kuvista, puolueiden verkkosivuilta kerätyistä kuvista sekä sanomalehtien digitaalisista arkistoista saaduista kuvista. Ehdokkaiden taustatiedot on saatu ehdokasrekisteristä. Käyttämämme kuvat ja ehdokasrekisteritiedot ovat julkisia tietoja.

Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle 
Tietoja ei siirretä tai luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle.

Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueelle 
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Automatisoitu päätöksenteko 
Automaattisia päätöksiä ei tehdä.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Manuaalisen aineiston suojaaminen
Hanke ei tuota manuaalista aineistoa.

Tietojärjestelmissä käsiteltäviä tietoja suojataan seuraavin keinoin:
Käyttäjätunnus
Salasana
Käytön rekisteröinti
Kulunvalvonta

Suorien tunnistetietojen käsittely
Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa.

Lisätietoja henkilötietojen suojauksen periaatteista 
Ainoastaan rajatulla määrällä tutkimusryhmän jäseniä on rajatun ajan pääsy kuvat ja niitä koskevat arviot yhdistävään tietoon. Kuvia ja niitä koskevia arvioita ei siis julkaista tai näytetä missään toisiinsa yhdistettyinä. Kuvat ja niitä koskevat arvioinnit yhdistävä tieto tuhotaan välittömästi, kun sitä ei enää tarvita. Kuvia ja niitä koskevia aineistoa säilytetään yliopiston palvelimella tutkimusprojektin verkkokansiossa, jonne pääsy on suojattu salasanalla. Aineistojen käyttö on mahdollista ainoastaan INVEST-tutkimuslippulaivan tietoturvallisessa etäverkkoympäristössä.

Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen
Tutkimusrekisteri hävitetään.

Henkilötietojen suunniteltu käsittelyaika 
1415 kuvan otoksen osalta henkilöiden nimitiedot on poistettu. Jäljelle jäävän kuvaotoksen osalta nimitiedot poistetaan välittömästi, kun niitä ei enää tarvita. Itse kuvat ja niitä koskevat arvioinnit yhdistävä tieto tuhotaan välittömästi, kun sitä ei enää tarvita. Kuvat hävitetään 10 vuoden kuluttua tutkimuksen aloittamisesta.

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen 
Rekisteröidylläon oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot (artikla 15).
Rekisteröidyllaäon oikeus tietojensa oikaisemiseen (artikla 16).
Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa poistattamiseen (artikla 17).
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista (artikla 18).
Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä (artikla 21).

Rekisteröidyn oikeuksia ei rajoiteta ja niitä toteutetaan sikäli kuin tutkimusryhmän on mahdollista yhdistää yksilön tiedot tutkimusaineistossa oleviin tietoihin.