Tutkimuksen rekisterinpitäjä 
University of Turku
FI-20014 Turku

Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä 
Outi Sarpila

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 
dpo@utu.fi

Tutkimuksen suorittajat 
Outi Sarpila, vastaava tutkija
Muut tutkimusryhmän jäsenet:
Aki Koivua
Erica Åberg
Tero Pajunen
Anna Grahn
Iida Kukkonen
Eero Stürmer (IT)

Yhteyshenkilö tutkimusrekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Outi Sarpila
Osoite: Assistentinkatu 7, 20500 Turun yliopisto
Sähköpostiosoite: outi.sarpila@utu.fi

Tutkimusrekisterin nimi 
Turun yliopiston Henkilökuvatutkimus 2020

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Vastaajat osallistuvat Turun yliopiston Henkilökuvatutkimukseen 2020. Vastaajat arvioivat kukin 50 henkilökuvaa yhdellä annetulla mittarilla. Kaikkiaan tutkimuksessa on neljä ulkonäkömittaria: 1) ammatinmukainen ulkonäkö, 2) hyvännäköisyys, 3) maskuliinisuus ja 4) feminiinisyys. Kuva-arvioita tekevät on jaettu etukäteen neljään vastausryhmään. Arviointitietoja käytetään tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on selvittää ulkonäön taloudellisia seurauksia suomalaisessa yhteiskunnassa.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1e:
Yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi (tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi).

Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää 
Sukupuoli, syntymävuosi, koulutus ja ammatti. Lisäksi vastaajilta kysytään maakuntatietoa, jota ei tallenneta, vaan käytetään ainoastaan kuvien kohdentamisessa vastaajille kyselyn aikana. Edellä mainituista tiedoista täysin erillään kerätään niiden vastaajien nimi-, sähköpostiosoite- ja puhelinnumerotiedot, jotka haluavat osallistua vastaajien kesken arvottavien lahjakorttien arvontaan. Näitä erillisiä aineistoja ei voida yhdistää kyselyn teon jälkeen toisiinsa.

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään
Itse aineistoon tallennettavat tiedot saadaan vastaajilta itseltään. Nimi- ja osoitetiedot, jotka tarvitaan vastaajien rekrytoimiseen, saadaan Väestötietojärjestelmästä, Lounais-Suomen maistraatista.

Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle 
Nimi- ja osoitetiedot toimitetaan tutkimuksen kutsukirjeiden painamisesta ja lähettämisestä vastaavalle taholle eli Hämeen Kirjapaino Oy:lle.

Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Automatisoitu päätöksenteko
Automaattisia päätöksiä ei tehdä.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet 

Manuaalisen aineiston suojaaminen
Hanke ei tuota manuaalista aineistoa.

Tietojärjestelmissä käsiteltäviä tietoja suojataan seuraavin keinoin:
Käyttäjätunnus
Salasana
Käytön rekisteröinti
Kulunvalvonta

Suorien tunnistetietojen käsittely 
Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa.

Lisätietoja henkilötietojen suojauksen periaatteista 
Vastaajiksi rekrytoitavien nimi- ja osoitetiedot toimitetaan salatussa muodossa tutkimusryhmän edustajalle. Hän toimittaa nämä tiedot jälleen salatussa muodossa painotalolle. Sekä yliopisto että painotalo tuhoavat nimi- ja osoitetiedot kutsukirjeiden lähettämisen jälkeen. Tämä koskee myös vastaajilta arvontaa varten kerättäviä yhteystietoja, jotka tuhotaan välittömästi arvonnan suorittamisen jälkeen. Lopulliseen tutkimusaineistoon jäävät ainoastaan vastaajan itse antamat tiedot hänen sukupuolestaan, syntymävuodestaan, koulutus – ja ammattitiedostaan. Tietoa vastaajan maakunnasta käytetään ainoastaan tiedonkeruuvaiheessa henkilökuvien alueelliseen kohdentamiseen. Maakuntatietoa ei tallenneta lopulliseen aineistoon. Yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa lopullisesta aineistosta. Tutkimushankkeen päättymisen jälkeen tutkimusaineisto toimitetaan anonymisoidussa muodossa Yhteiskuntatieteellisen tietoarkistoon.

Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen
Tutkimusrekisteri säilytetään pysyvästi ilman tunnistetietoja.

Henkilötietojen suunniteltu käsittelyaika
Sekä yliopisto että painotalo tuhoavat nimi- ja osoitetiedot välittömästi Turun yliopiston Henkilökuvatutkimus 2020 -kyselyn tiedonkeruun päättymisen jälkeen.

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot (artikla 15).
Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa oikaisemiseen (artikla 16).
Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa poistattamiseen (artikla 17).
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista (artikla 18).
Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä (artikla 21).

Rekisteröidyn oikeuksia ei rajoiteta ja niitä toteutetaan sikäli kuin tutkimusryhmän on mahdollista yhdistää yksilön tiedot tutkimusaineistossa oleviin tietoihin.