Outi Sarpila, tutkimushankkeen vastuullinen johtaja

Työskentelen vanhempana erikoistutkijana INVEST-lippulaivahankkeessa, sosiologian yksikössä. Lisäksi olen taloussosiologian dosentti ja johdan ”The social mechanisms behind the economic consequences of physical appearance, SOMA” -hanketta, jonka rahoittajana toimii Suomen Akatemia. Vuosina 2016-2018 olen johtanut Emil Aaltosen säätiön rahoittamaa Suomi ulkonäköyhteiskuntana -tutkimushanketta Turun yliopiston taloussosiologian yksikössä.

Linkki tutkijaprofiiliin

Iida Kukkonen, väitöskirjatutkija

Teen väitöskirjaa Turun Yliopiston taloussosiologian oppiaineessa. Väitöskirjassani tarkastelen ulkonäköön liittyvää eriarvoisuutta suomalaisen työelämän eri aloilla, erityisesti sukupuolen näkökulmasta. Ulkonäköön, sukupuoleen ja eriarvoisuuteen liittyvien teemojen ohella tutkimusintresseihini lukeutuvat muun muassa sosiaalinen media, eettinen kulutus sekä ilmastonmuutosasenteet. Käytän tutkimuksessani sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä.

Linkki tutkijaprofiiliin

Anna Grahn, väitöskirjatutkija

Teen väitöskirjaa taloussosiologian oppiaineessa, Turun yliopistossa. Tutkin ulkonäköurheilua ja siihen liittyvää normatiivista säätelyä Suomessa. Tutkimukseni tarkoitus on yhtäältä kuvailla ulkonäköurheilua koskevia normeja Suomessa ja toisaalta kuvailla ulkonäköurheilua hyvinvointiyhteiskunnan lieveilmiönä. Liäksi tutkimusintresseihini kuuluu kyselytutkimusten metodologia, urheilusosiologiaan ja kulutussosiologiaan liittyvät kysymykset sekä yleisemmin kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät. Aiemmin työskentelin projektitutkijana ja työstin viitebudjetteja muun tutkimusryhmän kanssa.

Linkki tutkijaprofiiliin

Aki Koivula, erikoistutkija

Olen valtiotieteiden tohtori ja taloussosiologian dosentti. Työskentelen tällä hetkellä erikoistutkijana INVEST-lippulaivahankkeessa Turun yliopistossa. Olen erikoistunut digitaalisen osallistumisen ja vuorovaikutuksen tutkimukseen, sosiaalisten suhteiden ja verkostojen tutkimukseen sekä kyselytutkimusmetodologiaan. Aiemmassa tutkimuksessani olen tutkinut muun muassa koronan sosiaalisia vaikutuksia, sosiaalisen median käyttöä ja sen vaikutuksia sekä fyysiseen ulkonäköön liittyviä kokemuksia ja normeja. Tässä hankkeessa osallistun erityisesti aineistonkeruiden ja kvantitatiivisten analyysien suunnitteluun sekä toteutukseen.

Linkki tutkijaprofiiliin.